Overblik

Hjælp

Personlige indstillinger
Personlige indstillinger er en facilitet, som stilles til rådighed for Pro og Pro Plus abonnenter. Med denne facilitet kan du holde styr på, gemme og genfinde egne marker, egne kunder (som planteavlskonsulent) eller blot tænkte scenarier (kombinationer af afgrøde, udlæg, årstid, herbicidprodukter, mv.). Du kan få adgang til faciliteten øverst på siden i alle værktøjer. Din personlige indstilling fastholdes automatisk, når du skifter mellem værktøjer. Tryk på linket, Redigér for at tilføje, omdøbe eller slette en personlig indstilling. Faciliteten er ikke tilgængelig for Basis abonnenter, idet der her kun er 1 Personling indstilling til rådighed.

Afgrøde, udlæg, sæson
Afgrødens konkurrenceevne og årstiden (efterår/forår) har betydning for, hvilke effektkrav der er til ukrudt under IPM. Afgrøde og udlæg bestemmer også, hvilke bekæmpelsesmetoder, der kan anvendes.

Sæson
Sæson er opdelt i efterår eller forår/sommer, hvor efterår defineres som perioden 1. september - 31. december, og forår/sommer defineres som 1. januar-31. august. Denne opdeling sikrer korrekt håndtering af afgrødeudviklinstrin, som kan forekomme både efterår og forår.

Afgrødens udvikling
Afgrødens udvikling har betydning for, hvilke bekæmpelsesmetoder (herbicider og maxdoser, mekaniske metoder), der må/kan anvendes. Der præsenteres kun udviklingstrin, hvor der også er muligheder for bekæmpelse. I mange nyere godkendelser stiger tilladt maxdosis med afgrødens udviklinstrin, mens ukrudts følsomhed aftager med stigende udviklingstrin af ukrudt.

Forventet udbytte
Et forventet lavt udbytte medfører, at afgrødens konkurrenceevne er svagere end gennemsnitligt. Som kompensation øges kravene til effekt. Faciliteten er kun relevant i konkurrencestærke afgrøder som korn, idet forventede udbytteniveauer ikke tillægges nogen væsentlig betydning i andre afgrøder. Lavt udbytte opfattes sådan:

Ukrudtsstørrelse
Ukrudtets udviklingstrin har betydning for herbicidernes effekt. Småt frø-ukrudt udløser i de fleste tilfælde relativt lavere doser, mens det ofte forholder sig omvendt for rod-ukrudt på grund af krav om transport af virkstof til rødder. Der kan eventuelt behandles ad flere omgange. Markinspektion bør foretages, så snart ukrudt kan artsbestemmes, dvs. når det har 1-2 løvblade. Hvis man behandler ukrudt ved >5 blade fremfor ved 0-2 blade vil dosis ofte øges med >140%.Antal blade skal for 2-kimblade arter forstås som antal løvblade.

Tørkestress
Tørkestress i ukrudt bevirker, at herbicidernes effektivitet sænkes drastisk. I praksis forekommer tørkestresset ukrudt dog relativt sjældent i Danmark, og slet ikke i småt ukrudt.

Minimums- og maksimumstemperatur
Temperaturen både før, under og efter sprøjtning har betydning for herbicidernes effekt. Temperaturen tæt på sprøjtetidspunktet har relativt størst betydning for effektivitet (nødvendig dosis) af de fleste herbicider. En hovedregel er, at effektiviteten stiger med stigende temperatur. Minimums- og maksimumstemperaturer referer til det aktuelle sprøjtedøgn

Relativ dosis
Når du har valgt en relativ dosis (f.eks. 1/2 dosis), vises effekterne i resultatet nedenunder som konsekvens af denne dosis.

Effekt
Du kan vælge, om du vil se effekter som tilfredsstillende ift. IPM (programmets effekt krav), eller, om du vil vil se aktuelle effekter angivet i procent.

Sortering
Der kan sorteres på herbicid (alfabetisk), Pris, eller herbicid-virkemekanisme (MOA)

Ukrudtsnavn
Når man sætter flueben i boksen, fremkommer en liste, hvor man kan vælge, hvilke ukrudtsarter, man ønsker Overblik for. Dermed kan du få en bred eller smal tabel, som du ønsker det, og med brug af Personlige instillinger, kan du lave forskellige Overblik, f.eks. hvis du er planteavlskonsulent og skal rådgive på mange ejendomme.

Vis kolonner
Vis alle medfører, at alle kolonner i tabellen vises

Resultater
I tabelhovedet vises de indtastede forudsætninger. Tabellen viser et Overblik over de mulige herbicider og mekaniske behandlinger på forskellige udviklingstrin af en udvalgt afgrøde.Til højre i tabellen vises den forventede effekt af den valgte, relative dosis i kombination med en udvalgt udviklingstrin af ukrudt og en udvalgt tæthed af ukrudt. Du bestemmer også selv, om effekter skal vises relativt ift. IPM-krav eller i %.

Effekt iflg. IPM:

De øvrige kolonner viser herbicidernes virkemekanismer iht. HRAC klassifikation, tidspunktet (vækststadierne) hvor herbiciderne kan anvendes, max. dosis og aktuel dosis og pris pr. ha., som er bestemt af den relative dosis, som du har valgt.