Blanding

Hjælp

Personlige indstillinger
Personlige indstillinger er en facilitet som stilles til rådighed for Pro og Pro Plus abonnenter. Med denne facilitet kan du holde styr på mange marker, kunder eller tænkte scenarier. Faciliteten gør, at du nemt kan gemme og genfinde alle dine indtastninger fra gang til gang, du bruger IPMwise. Du kan få adgang til faciliteten øverst på siden i alle værktøjer. Dine Personlige indstillinger fastholdes automatisk, når du skifter mellem værktøjer. Tryk på linket, Redigér for at tilføje, omdøbe eller slette Personlige indstillinger. Faciliteten er ikke tilgængelig for Basis abonnenter, som kun har 1 Personlig indstilling til rådighed.

Afgrøde, udlæg og sæson
Afgrødens og udlæggets konkurrenceevne samt sæson har betydning for kravene til ukrudtsbekæmpelse. Afgrøden og udlæg er endvidere bestemmende for, hvilke bekæmpelsesmetoder, der kan anvendes.

Sæson
Sæson er opdelt i efterår eller forår/sommer, hvor efterår defineres som perioden 1. september - 31. december, og forår/sommer defineres som 1. januar - 31. august. I vinterafgrøder sikrer opdelingen at visse af afgrødens udviklingstrin kan forekomme i begge sæsoner og andre kun i den ene.

Afgrødens udvikling
Afgrødens udvikling har betydning for, hvilke bekæmpelsesmetoder, der kan anvendes. Der vises kun de udviklingstrin, hvor der er muligheder for bekæmpelse. I tidlige afgrødestadier er der generelt bedre muligheder for bekæmpelse end senere stadier.

Forventet udbytte
Et forventet lavt udbytte medfører, at afgrødens konkurrenceevne er svagere end gennemsnitligt. Som kompensation øges kravene til effekt. Faciliteten er kun relevant i konkurrencestærke afgrøder som korn, idet forventede udbytteniveauer ikke tillægges nogen væsentlig betydning i andre afgrøder. Lavt, forventet udbytte skal forstås sådan:

Ukrudtsstørrelse
Ukrudtets udviklingstrin har betydning for herbicidernes effekt. Småt ukrudt er generelt lettere at bekæmpe end stort og krævere lavere doser. Markinspektion bør foretages, så snart frø ukrudt kan artsbestemmes, dvs. når det har 1-2 løvblade. Hvis man behandler ukrudt ved > 5 blade fremfor ved 0 - 2 blade vil dosis øges med omkring 140% for mange kombinationer af herbicid og ukrudtsart. Antal blade skal for 2-kimblade arter forstås som antal løvblade.

Tørkestress
Tørkestress i ukrudt bevirker, at herbicidernes effektivitet sænkes dramatisk. I praksis forekommer tørkestresset ukrudt imidlertid yderst sjældent i Danmark, og særligt ikke i småt ukrudt.

Minimums- og maksimumstemperatur
Temperaturen både før, under og efter sprøjtning har betydning for herbicidernes effekt. Temperaturen tæt på sprøjtetidspunktet har relativt størst betydning og for de fleste herbicider gælder, at effektiviteten stiger med stigende temperatur. Minimums- og maksimumstemperaturer refererer til sprøjtedøgnet.

Tank-blanding af herbicid-produkter
Her vælger du, hvilke herbicider og tilhørende doser, som skal indgå i tank-blandingen. Der kan blandes op til 4 herbicider, og valgmulighederne indskrænkes, når der allerede er valgt 1 eller 2 herbicider. Programmet anviser kun produkter, som er godkendte af Miljøstyrelsen, som aktuelt er markedsførte, og hvor der foreligger tilstrækkelig dokumentation for effekt. Programmet begrænser ikke, hvilke doser, der kan vælges, men når der vælges doser, som er højere end de godkendte (højst tilladte) doser, vil de blive vist med rød skrift i løsningsbilledet. Andele af tankblandinger med fastlåst blandingsforhold og splitbehandlinger (anerkendte tank- og split-blandinger) angives som decimaltal i intervallet 0 - 1. Eksempelvis angives halv dosis af blandingen Stomp CS + Bentazon 480 (0,40 l + 0,75 l) som 0,5 (hvor du således manuelt skal gange ud, for at få de aktuelle doser). Du kan også vælge en tankblanding, som kun indeholder 1 middel og 1 dosis

Vis kolonner
Hvis du sætter flueben her, vil du få vist flere kolononner i resultatet

Resultater
I tabelhovedet vises de indtastede forudsætninger. Det fremgår af tabellen, hvilke effekter der kan forventes af den valgte blanding på de ukrudtsarter, som blandingen er virksom imod. Effekten vises både som den samlede effekt af blandingen og effekten af de enkelte blandingspartnere, når dette er valgt. Som følge af den anvendte matematik, kaneffekterne af blandingspartnerne enkeltvis ikke umiddelbart regnes sammen til en samlet effekt af blandingen. Til højre i tabellen vises, hvilke effekter der kræves ved forskellige tætheder af ukrudt iflg. IPM.