License agreement

END USER LICENSE AGREEMENT (EULA) FOR ’IPM Consult ApS’ SOFTWARE
This agreement is only available in Danish language. Foreign users or users outside of Denmark who wish to subscibe, will have to agree to the Danish EULA. We strongly recommend that you translate the document and read it before agreeing to the EULA

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR ’IPM Consult ApS’ SOFTWARE
April 2016

 

1. Licensens omfang
IPM Consult ApS (herefter IPMC) giver hermed licenstager en ikke overdragelig og ikke eksklusiv brugsret til de(t) leverede (online) program(mer) / program-modul(er) fra IPMC (herefter kaldet softwaren) og den dertilhørende dokumentation. Brugsretten omfatter alene licenstagerens eget brug af softwaren, og licenstager er således uberettiget til at overdrage/overføre brugsretten uanset om dette måtte ske ved salg, udleje eller udlån m.v., eller på anden måde give tredjemand adgang til brug af softwaren. Brugsretten omfatter alene det antal brugere, som licenstageren har erhvervet brugsret til. Brugsretten er betinget af, at licenstageren betaler såvel oprettelsesgebyret som den løbende, abonnementsafgift. Brugsretten varer så længe, licenstageren opretholder og betaler for den løbende brugsret-/ abonnement hos IPMC eller IPMC’s samarbejdspartnere på al anskaffet software, og aftalen ikke er ophørt i henhold til denne aftale, herunder bl.a. pkt. 11 om opsigelse. Brugsret-/ abonnement inkluderer, som standard, support og hotline ved IPMC eller IPMC’s samarbejdspartnere. IPMC kan evt. på visse produkter, efter eget valg, tilbyde, at licenstageren betaler et engangsbeløb til IPMC for en tidsubegrænset brugsret uden ret til support. Når brugsret-/ abonnement ophører, vil IPMC efter udløbet af sidste brugsrets-/ abonnementsperiode fjerne brugsretten. Betaler licenstager ikke fakturaer til forfaldsdag, bortfalder brugsretten i sin helhed, og en evt. fortsat brug af softwaren krænker IPMC's rettigheder.

2. Leverings- og betalingsbetingelser
Når der i nærværende licensaftale anvendes ordet "levering", menes der det tidspunkt, hvor softwaren er afsendt fra IPMC eller IPMC’s samarbejdspartnere til licenstageren eller det tidspunkt, hvor IPMC eller IPMC’s samarbejdspartnere har tildelt adgang for licenstageren til softwaren. Softwaren vil være tilgængelig for licenstageren via internet eller download via internet. Oprettelsesgebyr faktureres af IPMC eller IPMC’s samarbejdspartnere ved levering af softwaren. Den løbende, obligatoriske brugsrets-/abonnementsafgift faktureres forud for 12 måneder ad gangen. Oprettelsesafgift samt brugsrets-/abonnementsafgift fremgår af den til enhver tid gældende prisliste fra IPMC. IPMC kan løbende, uden varsel, regulere brugsrets-/ abonnementsafgiften. Fakturaer forfalder til betaling 14 dage efter fakturadato, og hvis fakturerede beløb ikke betales til forfaldstid, er IPMC berettiget til morarente 1,5 % pr. påbegyndt måned, uden yderligere påkrav om renter. Ved udsendelse af rykkere ved for sen betaling, pålægger IPMC eller IPMC’s samarbejdspartnere et rykkergebyr på minimum DKK 100,00 pr. gang. Betales fakturaen ikke til forfaldstid, er IPMC eller IPMC’s samarbejdspartnere endvidere berettiget til uden varsel at lukke for adgangen til softwaren eller tilbageholde alle fremtidige opdateringer m.v. for ikke betalte perioder, indtil betaling er modtaget, og licenstager er uberettiget til at anvende/installere opdateringer m.v. modtaget i den ubetalte opdateringsperiode, og en overtrædelse af dette betragtes som væsentlig misligholdelse af licensaftalen. Ved tilkøb af ekstra moduler eller ved opgradering, vil licenstager blive faktureret for brugsrets-/ abonnementsafgift fra leveringstidspunktet til udløbet af indeværende serviceperiode. Nedgradering (til software med mindre funktionalitet) af brugsret-/ abonnement kan træde i kraft efter udløb af indeværende brugsrets-/ abonnementsperiode.

3. Kopiering
Licenstager må anvende softwaren på licenstagerens udstyr. Sælger licenstager udstyr til tredjemand, hvorpå der er adgang til softwaren, skal licenstager sørge for at slette adgangen (herunder adgangskoder) til softwaren forinden overgivelse af udstyret til tredjemand.

4. Ændringer og tilpasninger
Licenstager er berettiget til i licenstagers eksemplarer at foretage de nødvendige ændringer og tilpasninger, som understøttes af softwaren, for at softwaren kan anvendes efter sit formål. Licenstager skal dog være opmærksom på at ændringer/tilpasninger i softwaren, der ikke foretages af IPMC medfører, at IPMC’s ansvar kan bortfalde helt eller delvist, ligesom ændringer/ tilpasninger kan skabe problemer, fx i form af bortfald af funktionalitet, navnlig i forhold til fremtidige opdateringer m.v. fra IPMC. IPMC vil bestræbe sig på, efter IPMC’s egen vurdering, løbende at vedligeholde IPMC’s software, herunder rette fejl og uhensigtsmæssigheder samt ændre og opdatere software og tilhørende databaser og normer. Videreudviklingen og ændringerne, IPMC foretager, vil ske med udgangspunkt i standardudgaven af IPMC’s software, og der vil således ikke altid kunne tages hensyn til specialtilpasninger og ændringer i IPMC’s software foretaget på licenstagers foranledning. Dette gælder uanset, om ændringerne/ specialtilpasningerne er foretaget af IPMC. I forbindelse med implementering af nye versioner, opdateringer, patches m.v. jf. nærværende abonnement, påtager IPMC sig ikke noget ansvar for, at licenstager til fulde kan udnytte ændringer i softwarens programlogik eller dele heraf, som licenstager har foretaget eller foranlediget foretaget. IPMC garanterer ikke bagud-kompatibilitet mellem nye versioner, opdateringer m.v. eller disses funktionalitet, herunder indvirkninger på specialtilpasninger.

5. Immaterielle rettigheder
IPMC har alle rettigheder til softwaren, herunder samtlige ophavsrettigheder, varemærkerettigheder og andre immaterielle rettigheder. Enhver krænkelse af IPMC’s rettigheder, betragtes som væsentlig misligholdelse af nærværende licensaftale. Licenstager må ikke bryde eller ændre licenskoder, ændre/fjerne modulspecifikke serienumre, angivelser om rettighedsforhold, varemærker og lignende.

6. Tredjemands rettigheder
IPMC indestår for, at softwaren ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder. Hvis tredjemand rejser indsigelser vedrørende anvendelsen af softwaren, skal licenstager omgående meddele dette til IPMC. I tilfælde af en sådan meddelelse, kan IPMC vælge at overtage sagen og enhver udgift i forbindelse med denne. IPMC har ret til for egen regning at overtage sagen, herunder at varetage IPMC’s interesser under en evt. retssag, samt at indgå forlig angående de hævdede krænkelser. I det tilfælde at en tredjemand måtte få medhold i, at der foreligger en krænkelse enten i form af endelig dom eller voldgiftsafgørelse, er IPMC forpligtet til for egen regning enten at 1) opnå den fortsatte ret til anvendelse af softwaren, eller 2) bringe krænkelsen til ophør ved at ændre softwaren, eller 3) erstatte softwaren med et andet produkt, som generelt indeholder de samme funktioner som softwaren eller 4) uden varsel ophæve nærværende licensaftale og straks tilbagebetale den brugsrets-/ abonnementsafgift, som licenstager har indbetalt til IPMC eller samarbejdspartnere fra tidspunktet for krænkelsens opståen, dog minimum brugsrets-/ abonnementsafgift betalt for den aktuelle brugsrets-/ abonementsperiode. Ved ophævelse af nærværende licensaftale er licenstager forpligtet til at afinstallere softwaren, herunder men ikke begrænset til opdateringer, nyudgivelser og nye versioner, og ligeledes tilintetgøre enhver backup og/eller arkiverede kopier af samme. Udover ovennævnte forpligtelser påhviler der ikke IPMC andre forpligtelser eller ansvar, og licenstager kan ikke gøre andre misligholdelses-beføjelser end ovennævnte gældende som følge af krænkelse af tredjemands rettigheder, herunder rejse krav om erstatning, uanset graden af den udviste uagtsomhed.

7. Autorisation og logning
Licenstager accepterer at IPMC udfører autorisationskontrol ved opstart af program samt logger brugen af funktioner i programmet. Oplysningerne bruges alene til at kontrollere licenstagers brugsret til programmet, og i arbejdet med at videreudvikle- og forbedre softwaren. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.

8. Licenstagers valg af produkt
IPMC’s software er standardprodukter, der kan anvendes "som de er og forefindes", og IPMC bærer intet ansvar for,hvorvidt softwaren opfylder licenstagers krav og ønsker.

9. Afhjælpning af fejl og mangler
IPMC henleder opmærksomheden på, at det ikke er praktisk muligt at fremstille software, der kan afvikles fejlfrit i alle situationer og kombinationer. Licenstager opfordres til at afprøve softwaren straks efter levering. I en periode på 3 måneder efter levering garanterer IPMC at kunne omlevere softwaren, såfremt det på grund af fejl på datamediet, hvorpå softwaren leveres eller fejl i forbindelse med downloading viser sig umuligt at afvikle softwaren, som beskrevet i den medfølgende dokumentation m.v.Dette er dog ingen garanti for, at softwaren kan afvikles, idet opsætningen m.v. af licenstagers udstyr og system kan medføre vanskeligheder eller umuliggøre en egnet afvikling. Såfremt licenstager skriftligt reklamerer over væsentlige fejl i softwaren, som medfører, at vitale funktioner i softwaren ikke kan udføres, er IPMC i en periode på 6 måneder efter levering af softwaren forpligtet til efter eget valg enten 1) uden beregning at levere en ny fejlfri version af softwaren, eller 2) inden rimelig tid at rette fejlen uden beregning, forudsat at fejlen kan genskabes hos IPMC og rettes hos IPMC, eller 3) at returnere den af licenstager betalte brugsrets-/ abonnementsafgift for det pågældende software for perioden fra tidspunktet for licenstagerens reklamation. Fejlretning kan bestå i anvisninger og anbefalinger til at omgå fejlen, således at fejlen ikke længere har væsentlig indflydelse på licenstagers brug af softwaren. IPMC bestræber sig på også at afhjælpe ikke-væsentlige fejl og uhensigtsmæssigheder. Sådanne fejlrettelser m.v. vil dog alene blive udgivet i form af fremtidige opdateringer. For at modtage sådanne fremtidige opdateringer, kræves det dog, at licenstager har tegnet et abonnement, der er i kraft på reklamationstidspunktet. Brugsretten gives til softwaren, som det er og forefindes og inkluderer ingen andre former for garantier, indeståelser, afhjælpningsrettigheder eller misligholdelsesbeføjelser end de ovenfor beskrevne. Licenstager kan således ikke udover ovennævnte beføjelser rejse krav mod IPMC på grund af fejl og mangler i softwaren eller som følge af, at IPMC ikke retter sådanne fejl og mangler eller at softwarens afvikling og ydeevne ikke er fri for afbrydelser eller fejl. Licenstager anbefales at følge alle IPMC’s eller samarbejdspartneres skriftlige og eventuelle mundtlige anvisninger og retningslinier ved implementering af opdateringer.

10. Ansvarsbegrænsning
IPMC kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskade, f.eks. tab af forventet indtjening, forventet støtte eller udbetalinger i øvrigt, tab af avance, goodwill, eller skade på licenstagers øvrige data eller databaser, eller tab af enhver anden type forretningsmæssig afbrydelse, som måtte opstå ved brug af softwaren eller mangelfuld/ utilstrækkelig præstation ved softwaren. En række funktioner og beregninger i softwaren har udgangspunkt i lovgivning, vejledninger, godkendelser og data på de relevante områder. IPMC søger løbende at holde sig ajour med sådanne vejledninger, godkendelser, data mv. men INDESTÅR IKKE FOR at have kendskab til alle vejledninger, godkendelser, data mv. på området. Beregninger, anbefalinger og angivelser kan i visse tilfælde være et resultat af IPMC’s anvendelse og fortolkning af godkendelser, data m.v., bl.a. baseret på offentlige myndigheders oplysninger og retningslinier. IPMC søger bedst muligt at fortolke de bagvedliggende vejledninger, godkendelser data m.v. korrekt, efter gældende praksis og god landmandsskik, men FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR for fortolkningernes rigtighed, og resultaterne af eventuelle beregninger og angivelser i softwaren. ENHVER ANVENDELSE AF BEREGNINGER, ANBEFALINGER OG ANGIVELSER I IPMC’s SOFTWARE, SKER DERFOR ALENE PÅ LICENSTAGERENS EGEN RISIKO, og IPMC fraskriver sig ethvert ansvar overfor licenstageren eller tredjemand herfor. IPMC kan i visse tilfælde vælge at udelade komplekse beregninger og fortolkninger, og IPMC INDESTÅR IKKE FOR, AT FUNKTIONERNE I SOFTWAREN UNDERSTØTTER ALLE BEREGNINGER. Det anbefales, at licenstager altid fagligt vurderer anbefalinger og beregninger m.v. forinden der tages beslutninger på baggrund af disse. Hvis softwaren eksempelvis anbefaler brug af 3. parts produkter bør licenstager/bruger sikre sig at anvendelsen sker i overensstemmelse med regler/lovkrav/anbefalinger for disse 3. parts produkter, som f.eks. plantebeskyttelses-produkter (etiketter). Under alle omstændigheder kan IPMC’s samlede erstatningsansvar for tab og skade ikke overstige det beløb, som er betalt i brugsrets-/abonnementsafgift for det pågældende software. Ovennævnte ansvarsfraskrivelse gælder ligeledes et produkt-ansvar, i det omfang ufravigelige lovbestemmelser ikke er til hinder for en sådan fraskrivelse. IPMC er ikke ansvarlig for fejl og mangler i det omfang disse er forårsaget af eksterne faktorer herunder anden software eller produkter. Desuden er IPMC ikke ansvarlig for integration af eller interaktion mellem softwaren og licenstagers eget udstyr og softwaremiljø. IPMC påtager sig intet ansvar for, at softwaren er kompatibelt med nye versioner, opdateringer m.v. af tredjepartssoftware.

11. Force Majeure
Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for skade, som den anden part måtte lide som direkte eller indirekte følge af, at parten på grund af en force majeure situation er forsinket eller forhindret i at udføre sine forpligtelser i henhold til nærværende licensaftale. Force majeure situationer er bl.a. krig, mobilisering, naturkatastrofer, strejker, lockout, ildebrand, vandskade, import- og eksportrestriktioner, virusangreb samt andre uforudsete omstændigheder, som den pågældende part ikke ved udfoldelse af rimelige foranstaltninger kan forhindre.

12. Aftalens varighed og opsigelse
Licenstager kan kun opsige denne aftale ved at opsige nærværende brugsret-/ abonnement for fremtidige brugsrets-/ abonnementsperioder. Opsigelse fra licenstager skal ske ved skriftlig opsigelse overfor IPMC eller samarbejdspartnere senest 7 dage efter fakturadato på faktura for kommende brugsrets-/ abonnementsperiode. Er brugsrets-/serviceabonnementet ikke skriftligt opsagt af licenstager jf. ovenfor, forlænges abonnementet automatisk for endnu en brugsrets-/ serviceperiode. Licenstagerens opsigelse af brugsretten-/ abonnementet medfører samtidig automatisk licenstagerens opsigelse af nærværende aftale, og licenstagerens brugsret bortfalder herefter ved udløbet af brugsrets-/ abonnemensperioden. IPMC kan på ethvert tidspunkt opsige denne aftale med 3 (tre) måneders varsel. Ved IPMC’s opsigelse af aftalen, tilbagebetales eventuelt af licenstager forudbetalt afgift for brugsret-/ abonnement for perioden efter aftalens ophør.

13. Overdragelse
Licenstager kan ikke overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale til tredjemand. IPMC kan overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale helt eller delvis til tredjemand, uden licenstagers forudgående accept.

14. Licenstagers misligholdelseMisligholder licenstager nærværende licensaftale i forbindelse med anvendelse af softwaren f.eks. krænker IPMC’s ophavsrettigheder ved at foretage eksemplarfremstilling i strid med nærværende aftale eller overdrage eksemplarer af softwaren til tredjemand, eller misligholder betalingsforpligtelser, er licenstager erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler herom. IPMC kan endvidere ophæve licenstagers brugsret, hvorefter licenstager ikke længere er berettiget til at anvende softwaren, og licenstager er i så fald forpligtet til at slette alle eksemplarer og versioner af den pågældende software incl. adgangskoder.

15. Lovvalg og værneting
Enhver tvist, som måtte udspringe af disse vilkår og licenstagers anvendelse af softwaren, skal anlægges ved IPMC’s hjemting. Tvisten afgøres ved anvendelse af dansk ret.

Ved dit køb af software fra IPMC eller samarbejdspartnere, ved installation af software fra IPMC og ved oprettelse samt løbende betaling af abonnementsbeløb til IPMC eller IPMC’s samarbejdspartnere accepterer du ovenstående betingelser.